O nás

Historie sboru

Tak jako v jiných obcích tak i u nás bylo zapotřebí dobrovolníků k hašení požáru a k likvidaci škod při živelných pohromách. Právě proto vznikl i náš sbor v červnu roku 1897, pár let po povodni, která napáchala velké škody na majetku. Jeho prvním předsedou se stal František Podhorecký.

Sbor byl od svého počátku velmi aktivní. V prvním roce se účastnili soutěží, zakoupili si uniformy a stříkačku, uspořádali taneční zábavu a projednali stavbu hasičské kůlny. Činnost tohoto aktivního sboru byla přerušena 1. světovou válkou, ale po jejím skončení začala téměř okamžitě s činností.

Mezi hasiče se hlásily také ženy. Prvních 12 žen bylo přijato v roce 1922, více se však ze zápisků nedozvídáme.

Hasiči byli opravdu aktivní nejen při likvidování škod , ale také na poli kulturním. Výnosy ze svých kulturních akcí dávali hasiči na podporu Červenému kříži. V roce 1925 byl založen samaritánský sbor a členové tohoto sboru drželi samaritánské služby. V roce 1927 se započalo s výstavbou divadelního jeviště a roku následujícího byl založen dramatický odbor hasičský. V květnu roku 1928 se konal v Libčicích sjezd, který měl velikou sborovou přehlídku a přehlídkové cvičení se sekerkami.

Na začátku 30-tých let byla zakoupena lékárnička a členové sboru byli školeni pro poskytnutí první pomoci. Během třicátých let se konalo několik cvičení a aktivita sboru stále stoupala a činnost sboru byla nepřetržitá až do počátku 2. světové války. Zápisy o činnosti končí 26. 7. 1944 a znovu začínají po skončení války v roce 1946. Činnost sboru byla, ale od roku 1947 stále v horším stavu. Podle zápisků se dostávaly mezi členy politické rozepře a tak konec čtyřicátých a začátek 50-tých let nevykazoval velkou aktivitu.

V roce 1953 byla zakoupen, tehdejším MNV, stroj PS8. V tomto období se místní jednota zapojovala aktivně i do zvelebování obce. Koncem let padesátých aktivita stagnovala, opět začala stoupat až začátkem šedesátých let a jejich koncem byly pořádány hlavně kulturní akce a zájezdy.

V roce 1971 se požární družstvo zúčastnilo domnělého požáru V Prostřední Lhotě. Za tuto účast a rychlou pohotovost byla našemu požárnímu sboru zaslána pochvala, kterou zaslal velitel pražského sboru. V sedmdesátých letech likvidoval sbor i několik požárů.

V letech osmdesátých byla vyvíjena hojně činnost jak kulturní tak i brigádnická, ale byly likvidovány i požáry. Konec let osmdesátých přinesl velké změny politické, ale i v chodu hasičského sboru. Náš sbor byl vyloučen se sborů dobrovolných hasičů. Proto v roce 1993 vstoupil do řad České hasičské jednoty.

V dalších letech aktivita klesala, ale i stoupala stejně tak jako to bylo po celou dobu trvání sboru. S přelomem tisíciletí stoupla opět činnost sboru.

V roce 2003 vznikla nová družstva mládeže ve věku 6-16 let. Postupem let děti odrůstaly a někteří z nich postoupily do řad družstev dospělých a samozřejmě i nadále vstupují do našich řad děti nové.

V únoru roku 2006 zřizuje Město Nový Knín v Libčicích výjezdovou jednotku tzv. JPO V a velitelem jednotky se stává Miloslav Pipota ml.

Na konci desetiletí měli naši hasiči několik výjezdů s novým autem, zakoupeným Městem Nový Knín. Jednou z těchto akcí byly i záplavy v Chrastavě v srpnu 2010.

V roce 2011 bylo založeno další družstvo dětí tentokrát předškoláčků ve věku od 3-6-ti let. Právě tito malí špunti jsou na soutěžích velmi oblíbenou raritou a náš sbor je tak přizván s ukázkou capartů na mnoho soutěží.

V tomto roce byla také vysvěcena nová stříkačka PS 15 při příležitosti libčické pouti.

V roce 2012 byly opět záplavy. Tentokrát byl ve velké míře zasáhnut Nový Knína, proto byla naše výjezdová jednotka vyslána na práce zmírňující škody vzniklé povodní. Naši chlapci nejen zabraňovali Kocábě v jejím dalším rozlévání, ale také pomáhali vyklízet postižené domy a tak zachraňovat majetek našich spoluobčanů. Zásahy byly samozřejmě i v naší obci, kdy byla čerpána voda ze studní a sklepů.

V roce 2013 se po dlouhém váhání dalo dohromady družstvo žen. Velitelkou se stala Denisa Podhorecká, která začínala za náš sbor soutěžit už jako dítě v roce 2003. V roce 2014 ji nahradila Daniela Leitermannová, která je velitelkou žen do dnešních dnů.

2.11.2013 byla se vší slávou otevřena hasičská zbrojnice. V letech osmdesátých bylo započato s výstavbou a naši dědové a otcové vybudovali základy do dnešní podoby. Dlouhá léta byla přístupná pouze spodní část. Dostavbu patra hasičárny v letech 2012 a 2013, kde je nyní zasedací místnost, kuchyňka, pomocná místnost a sociální zařízení provedli naši členové v čele s Jiřím Dolejšem nejst. Celou akci financovalo Město Nový Knín.

V dubnu roku 2015 byla hasičská zbrojnice zkolaudována.

V letech 2014-2015 nás na poli sportovním nejvíce reprezentovaly děti a pak dále ženy. Muži bohužel jezdí na soutěže sporadicky a ke konci sezóny roku 2015 spíše doplňovali ženské družstvo.

Libčický sbor však vykazuje mnoho dalších aktivit. Náš rok začíná pořádáním hasičského plesu. Pravidelně pořádáme například Pohádkový les, v roce 2016 to bude již 9.ročník. Stavíme máji a kontrolujeme oheň u čarodějnic, po dvakrát jsme pořádali Rozsvícení vánočního stromu, který byl v roce 2015 doplněn kulturní vložkou, kterou připravili naši členové. Obnovili jsme tradici zájezdů např. v roce 2015 do plzeňského pivovaru. Dále pořádáme pravidelné brigády na úklid obce, sbíráme železný šrot a vysloužilé elektrospotřebiče. No a samozřejmě nesmím zapomenout na naši zářijovou soutěž ( v roce 2016 již 13.ročník) s legendární štafetou savců. No a v neposlední řadě ukončujeme sezónu pravidelným posezením s grilováním.

Na poli soutěžním se můžeme pochlubit nejvyšší reprezentací naší mládeže na republikovém kole mládeže, kde naše děti skončily v roce 2014 na 10.místě a v roce 2015 na místě 6.

Troufám si říci, že se náš sbor dostal na vrchol své činnosti. Momentálně náš sbor čítá 87 členů a 18 dětí. Hasičská zbrojnice je zkolaudována, plně vybavena. Hasiči mají k dispozici osobní automobil, vozík, centrálu, dále PS 8, PS 12 a PS15. Činnost sboru je jak na poli sportovním tak i kulturním.

Chci těmito slovy říci, že by na nás byli naši předkové hrdi. 

Jana Kolková - kronikářka sboru